• معین دیستیل
  • معین دیستیل
  • معین آنلاین
  • معین دیستیل6
  • معین دیستیل
  • mooin.ir
  • mooin.ir

تمام لوازم وابزارتقطیر◄مشاهده بیشتر►

سوپاپ وقفل هوا

100,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

اسانس شکلاتی

1,600,000تومان

پکیج تخمیر تولز

2,500,000تومان

فهرست زودپزتقطیرخارجی►مشاهده بیشتر ◄

فهرست پکیج کامل►مشاهد بیشتر ◄

  • معین تقطیر
  • معین تقطیر

انواع کندانسوربرودتی►مشاهده بیشتر ◄

ابزارجانبی تخمیروتقطیر►مشاهده بیشتر ◄

سوپاپ وقفل هوا

100,000تومان

مالت اکسترکت

100,000تومان

عصاره کوییلا

125,000تومان

کربنات کلسیم

125,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

مخمرفرانسوی

195,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

یست اکسترکت

210,000تومان

رازک

288,000تومان

گلیسرین

290,000تومان

اسانس شکلاتی

1,600,000تومان

پکیج تخمیر تولز

2,500,000تومان

رفراکتومتر2زووم

2,700,000تومان

شیلنگ سیلکونی8به12

4,250,000تومان

شیلنگ سیلکونی12به18

7,500,000تومان

مکمل مصرفی تقطیر►مشاهده بیشتر ◄

اسانس شکلاتی

1,600,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

رازک

288,000تومان

شیلنگ سیلکونی12به18

7,500,000تومان

شیلنگ سیلکونی8به12

4,250,000تومان

عصاره کوییلا

125,000تومان

مالت اکسترکت

100,000تومان

مخمرفرانسوی

195,000تومان

کربنات کلسیم

125,000تومان

گلیسرین

290,000تومان

یست اکسترکت

210,000تومان

آشپزخانه صنعتی►مشاهده بیشتر ◄